Đáp án đề 418 419 420 421 422 423 424 môn Anh 2021 hiện đang được cập nhật. Chiều nay ngày 8/7/2021 các thi sinh sẽ tiếp tục làm bài thi với môn thi cuối cùng là Ngoại Ngữ – Anh Văn. Các thí sinh sẽ làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm 100% với 50 câu hỏi có đáp án lựa chọn A,B,C,D trong khoảng là 60 phút.

Mã đề 418 419 420 421 422 423 424 môn Anh THPT Quốc Gia 2019

Đáp án mã đề 418 419 420 421 422 423 424 môn Anh THPT 2021

Mã đề 418

Mã đề 419

1. D2. C3. D4. A5. B6. C7. C8. D9. C10. D
11. A12. D13. B14. D15. A16. B17. A18. B19. D20. C
21. B22. C23. C24. D25. C26. A27. D28. C29. A30. C
31. D32. A33. A34. B35. B36. B37. A38. A39. B40. A
41. A42. B43. A44. D45. D46. B47. A48. C49. C50. B

Mã đề 420

1. A2.  C3. D4.  C5. B6. C7. C8. A9. D10. D
11. C12. B13. B14. D15. D16. A17. C18. C19. A20. A
21. A22. D23. D24. D25. A26. B27. C28. B29. C30. D
31. D32. C33. B34. B35. C36. B37. B38. D39. A40. D
41.  C42. B43.D44. B45. A46. B47. A48. C49. A50. B

Mã đề 421

1. D2. C3. B4. C5. D6. C7. C8. C9. B10. A
11. A12. D13. D14. B15. A16. B17. C18. B19. B20. B
21. A22. A23. B24. B25. A26. C27. B28. A29. A30. D
31. C32. C33. A34. A35. A36. B37. B38. A39. C40. C
41. C42. A43. C44.  A45. B46. B47. A48. C49. A50. B

Mã đề 422

Mã đề 423 

1. A2. B3. D4. C5. B6. D7. D8. A9. B10. B
11. A12. B13. A14. C15. B16. D17. D18. C19. B20. D
21. B22. D23. A24. D25. C26.  C27. D28. C29.A30.C
31. C32. A33. B34. A35. A36.  C37.  A38. D39. D40. B
41. A42. D43. D44. B45. C46. B47. C48. A49. D50. C

Mã đề 424

Đáp án đề thi 418 419 420 421 422 423 424 môn Anh THPT 2021 đang được cập nhật, các bạn hãy nhấn F5 để theo dõi nhé! Chúc các sĩ tử hoàn thành bài thi thật tốt và đạt được kết quả như mong đợi.

»Tin tức liên quan: