Đáp án đề 409 411 412 413 414 415 416 417 môn Anh THPT 2021 hiện đã được cập nhật. Theo đó buổi chiều của ngày thi thứ hai 8/7/2021 các sĩ tử sẽ tiếp tục làm bài thi với môn Ngoại Ngữ. Bài thi được làm theo hình thức trắc nghiệm 100% với 50 câu hỏi với đáp án A,B,C,D và làm bài trong khoảng 60 phút.

Mã đề 409 411 412 413 414 415 416 417 môn Anh 2019

Đáp án mã đề 409 411 412 413 414 415 416 417 môn Anh THPT 2021

Mã đề409 

1. D2. D3. B4. B5. D6. B7. C8. B9. A10. C
11. C12. C13. D14. A15. A16. D17. B18. B19. A20. A
21. D22. D23. A24. A25. B26.  A27. D28. D29. D30. B
31. D32. B33. B34. A35.  D36.  D37. B38. B39. B40. A
41. B42.  B43. A44. A45. B46. A47.  D48.  C49.  A50. A

Mã đề 410

Mã đề 411

1. B2. A3. D4. D5. B6. A7. C8. A9. B10. D
11. C12. A13. C14. D15. C16. B17. C18. C19. D20. C
21. C22. C23. B24. D25. B26. D27. B28. C29. D30. B
31. D32. B33. A34. B35. A36.  B37.  A38. B39. A40. C
41. D42. B43. A44. A45. A46.  C47. C48. A49. C50. D

Mã đề 412

Mã đề 413

1. D2. B3. A4. D5. A6. D7. B8.  D9. D10. B
11. B12. A13. B14. D15. D16.A17. D18. C19. A20. A
21. C22. D23. D24. A25. D26. A27. A28. C29. C30. C
31. D32. C33. D34. C35. C36. C37. A38. C39. C40. A
41.  A42. A43. C44. C45. A46. A47. D48.  C49. A50. C

Mã đề 414

1. B2. D3. A4. C5. B6. C7. A8. B9. B10. B
11. D12. C13. C14. C15. B16. D17. B18. A19. B20. C
21. D22. A23. C24. D25. D26. D27. B28. C29. D30 .C
31. B32. D33. B34. B35. C36.  B37. C38. C39. D40. D
41. C42. D43. B44. B45. D46.  D47.  D48. A49. C50. B

Mã đề 415

1. A2. D3. D4. B5.B6. A7. A8. A9.B10. C
11. A12. B13. B14. D15. D16. A17. C18. A19. B20. D
21. C22. C23. D24. B25. B26. D27. D28. D29. B30. C
31. D32. A33. A34. A35. C36. D37. D38. A39. C40. B
41. C42. A43. C44. A45. D46. C47. D48. A49. C50. D

Mã đề416

1. D2. B3. D4. D5. A6. C7. D8. A9. D10. C
11. C12. C13. B14. A15. D16. C17. A18. C19. A20. B
21. D22. D23. B24. D25. C26. C27. B28. B29. B30. D
31. D32. D33. C34. C35. B36. B37. B38. C39. C40. B
41. D42. D43. B44. D45. B46. C47. B48. D49. C50. C

Mã đề417

1. C2. C3. C4. B5. B6. C7. B8. A9. C10. D
11. A12. C13. D14. A15. A16. C17. C18. B19. D20. D
21. D22. A23. B24. C25. C26. D27. A28. D29. D30. C
31. D32. D33. A34. A35. D36. D37. A38. D39. A40. D
41. A42. C43. A44. C45. C46.  A47.  C48. D49. A50. C

Đáp án để thi 409 411 412 413 414 415 416 417 môn Anh THPT 2021 đang được cập nhật, các bạn hãy nhấn F5 để theo dõi nhé! Chúc các sĩ tử hoàn thành bài thi thật tốt và đạt được kết quả như mong đợi.

»Tin tức liên quan: