Đáp án đề 401 402 403 404 405 406 407 408 môn Anh THPT 2021 đang được cập nhật sớm nhất tại 3gvinaphone.com.vn. Theo đó buổi chiều của ngày thi thứ hai các sĩ tử sẽ tiếp tục làm bài thi với môn Ngoại Ngữ. Bài thi được làm theo hình thức trắc nghiệm 100% với 50 câu hỏi A,B,C,D và làm bài trong khoảng 60 phút.

Mã đề 401 402 403 404 405 406 407 408 môn Anh THPT Quốc Gia 2019

Đáp án mã đề 401 402 403 404 405 406 407 408 môn Anh THPT Quốc Gia 2021

Mã đề 401

1. A2. C3. A4. A5. B6. B7. A8. A9. D10. B
11. B12. A13. A14. C15. D16. C17. B18. D19. B20. C
21. C22. D23. A24. C25. A26. D27. D28. D29. C30. A
31. C32. B33. C34. D35. A36. A37. B38. B39. B40.D
41.B42. D43. B44. B45. D46. D47. B48. D49. C50. A

Mã đề402 

1. A2. C3. D4. B5. D6. D7. C8. A9. C10. C
11. A12. B13. A14. D15. B16. D17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề 403

Mã đề 404

1. D2. A3. B4. C5. D6. C7. B8. B9. C10. D
11. B12. C13. C14. B15. D16.D17. A18. B19. C20. B
21. B22. A23. C24. C25. B26. A27. C28. A29. C30. B
31. A32. C33. A34. B35. B36. B37. C38.  A39. A40. C
41. A42. C43. A44. C45. C46. A47. B48.  B49. A50. A

Mã đề405

1. D2.  C3. B4. C5. B6. B7. C8.  D9. B10. C
11. D12. C13.  A14. D15. C16. A17. C18. D19. B20. B
21. D22. D23. C24. A25. C26. C27. C28.  A29. B30. B
31. D32. A33. C34. D35. A36. D37. A38. D39. B40. B
41.  A42. B43. A44. A45. B46. D47. B48. A49. A50. D

Mã đề406

Mã đề407

1. A2. C3. D4. A5. C6. D7. A8. B9. A10. CB
11. B12. C13. C14. B15. A16. C17. B18. B19. C20. D
21. B22. A23. A24. B25. D26. A27. B28. B29.  B30.  D
31. B32. D33. D34.B35. C36. B37. A38. A39. D40. A
41.  B42. D43. A44.  D45.  C46. D47. A48. A49.  C50.  C

Mã đề408

Mã đề409

1. D2. D3. B4. B5. D6. B7. C8. B9. A10. C
11. C12. C13. D14. A15. A16. D17. B18. B19. A20. A
21. D22. D23. A24. A25. B26.  A27. D28. D29. D30. B
31. D32. B33. B34. A35.  D36.  D37. B38. B39. B40. A
41. B42.  B43. A44. A45. B46. A47.  D48.  C49.  A50. A

Đáp án đề mã 401 402 403 404 405 406 407 408 môn Anh THPT 2021 đang được cập nhật nhanh và chính xác nhất, các bạn hãy nhấn F5 để theo dõi nhé! Chúc các sĩ tử hoàn thành bài thi thật tốt và đạt được kết quả như mong đợi.

»Tin tức liên quan: