Các mã đề 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 của đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Sinh sẽ được 3gvinaphone.com.vn cập nhật chi tiết nhất trong bài viết dưới đây. Với môn Sinh các thí sinh sẽ làm bài theo hình thức trắc nghiệm 100% lựa chọn 4 phương án A,B,C, D trong thời gian là 50 phút (từ 9h35′ đến 10h25′). Theo cấu trúc đề thi của Bộ GD&ĐT công bố thì phần lớn kiến thức sẽ nằm trong chương trình học lớp 12. Cụ thể như thế nào các bạn hãy theo dõi chi tiết nhé!

Đáp án đề thi môn sinh THPT quốc gia

Đáp án đề thi môn sinh THPT quốc gia

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 môn Sinh

Mã đề: 201

81.A82.B83.D84.A85.C86.C87.C88.A89.B90.A
91.D92.A93.D94.B95.B96.D97.B98.C99.B100.D
101.D102.B103.D104.C105.C106.B107.B108.C109.B110.C
111.B112.B113.A114.B115.C116.D117.C118.D119.B120.D

Mã đề: 202

81.C82.B83.A84.B85.C86.B87.D88.D89.C90.C
91.C92.D93.D94.A95.C96.A97.C98.A99.C100.B
101.D102.D103.A104.A105.D106.B107.A108.A109.D110.B
111.A112.D113.D114.A115.B116.B117.D118.A119.D120.B

Mã đề: 203

81.C82.B83.D84.B85.A86.A87.C88.B89.A90.A
91.C92.D93.C94.B95.A96.C97.C98.A99.A100.D
101.C102.D103.A104.D105.C106.D107.D108.D109.A110.A
111.A112.C113.C114.D115.B116.D117.C118.D119.B120.C

Mã đề: 204

81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.
91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.
101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.
111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.

Mã đề: 205

81.B82.A83.D84.D85.B86.C87.B88.B89.A90.A
91.B92.A93.C94.D95.D96.C97.B98.B99.C100.A
101.A102.B103.D104.B105.C106.A107.C108.C109.C110.D
111.C112.D113.C114.D115.A116.C117.A118.D119.D120.D

Mã đề: 206

81.C82.A83.B84.B85.C86.D87.C88.A89.C90.C
91.A92.A93.B94.D95.D96.D97.C98.C99.D100.D
101.B102.D103.A104.B105.B106.B107.A108.B109.C110.C
111.D112.B113.A114.A115.A116.A117.D118.A119.B120.B

Mã đề: 207

Mã đề: 208

81.B82.A83.A84.C85.A86.D87.A88.B89.A90.B
91.B92.B93.D94.C95.B96.C97.B98.A99.A100.C
101.B102.C103.D104.C105.D106.D107.D108.A109.D110.C
111.B112.B113.C114.115.C116.A117.D118.A119.D120.B

Mã đề: 209

81.A82.D83.B84.C85.A86.B87.A88.B89.B90.A
91.C92.D93.C94.C95.D96.C97.B98.C99.A100.D
101.A102.C103.B104.D105.A106.A107.B108.A109.D110.D
111.D112.A113.B114.D115.C116.D117.B118.C119.B120.C

Mã đề: 210

81.C82.A83.D84.D85.B86.D87.B88.A89.D90.B
91.B92.A93.D94.B95.D96.D97.C98.D99.D100.C
101.A102.A103.C104.B105.B106.A107.D108.A109.A110.B
111.A112.D113.D114.C115.B116.B117.A118.C119.B120.A

Mã đề: 211

81.D82.B83.B84.C85.C86.A87.C88.D89.C90.C
91.A92.A93.D94.D95.C96.A97.B98.A99.D100.D
101.B102.A103.C104.B105.B106.C107.C108.D109.D110.D
111.B112.B113.A114.B115.A116.B117.B118.A119.D120.A

Mã đề: 212

81.C82.C83.A84.D85.A86.A87.D88.C89.B90.C
91.C92.B93.D94.C95.A96.B97.C98.B99.D100.D
101.B102.B103.D104.B105.D106.B107.A108.C109.A110.D
111.D112.A113.B114.C115.D116.B117.A118.B119.D120.C

Mã đề: 213

81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.
91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.
101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.
111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.

Mã đề: 214

81.B82.A83.C84.C85.A86.D87.A88.A89.C90.B
91.C92.D93.A94.D95.B96.B97.A98.D99.A100.B
101.A102.C103.A104.A105.D106.D107.B108.D109.D110.A
111.B112.B113.D114.B115.A116.B117.A118.D119.B120.C

Mã đề: 215

81.D

82.D

83.C

84.A

85.B

86.B

87.D

88.D

89.C

90.C

91.C

92.B

93.A

94.A

95.C

96.A

97.B

98.A

99.C

100.A

101.C

102.B

103.B

104.C

105.B

106.C

107.C

108.C

109.A

110.C

111.A

112.C

113.A

114.D

115.A

116.B

117.C

118.A

119.B

120.A

Mã đề: 216

81.C82.D83.D84.B85.A86.D87.B88.A89.B90.A
91.C92.C93.D94.A95.A96.C97.D98.D99.D100.A
101.C102.C103.B104.A105.B106.C107.D108.A109.B110.A
111.D112.B113.A114.D115.C116.A117.A118.C119.C120.B

Mã đề: 217

Mã đề: 218

Mã đề: 219

81.C82.B83.D84.A85.B86.C87.C88.B89.D90.B
91.A92.D93.A94.C95.A96.C97.C98.D99.D100.B
101.B102.D103.D104.B105.B106.C107.D108.B109.B110.C
111.B112.B113.D114.D115.B116.C117.C118.C119.D120.D

Mã đề: 220

81.C82.D83.D84.A85.B86.D87.C88.A89.D90.C
91.C92.B93.B94.B95.C96.A97.A98.B99.B100.B
101.A102.C103.A104.B105.A106.B107.C108.C109.C110.A
111.D112.C113.C114.B115.C116.B117.A118.A119.B120.B

Mã đề: 221

81.D82.A83.A84.D85.C86.B87.B88.B89.D90.B
91.A92.B93.C94.B95.D96.C97.B98.A99.D100.C
101.A102.B103.D104.D105.C106.A107.D108.D109.D110.C
111.A112.C113.C114.D115.C116.C117.D118.D119.D120.A

Mã đề: 222

81.A82.A83.B84.B85.D86.C87.C88.A89.C90.C
91.A92.D93.A94.C95.D96.D97.D98.B99.D100.D
101.B102.A103.B104.A105.B106.C107.A108.A109.D110.D
111.C112.A113.C114.B115C.116.D117.C118.B119.B120.D

Mã đề: 223

81.C82.D83.B84.B85.C86.A87.C88.A89.C90.C
91.C92.A93.D94.A95.C96.B97.B98.A99.B100.B
101.D102.A103.D104.C105.C106.A107.B108.D109.C110.B
111.A112.D113.A114.D115.B116.A117.A118.B119.A120.C

Mã đề: 224

Hãy cùng 3gvinaphone.com.vn cập nhật đáp án đề thi môn Sinh THPT Quốc gia 2021 qua bài viết trên để biết được số điểm của mình trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay bạn nhé! Chúc các bạn thí sẽ sinh đạt được kết quả như mong đợi và hoàn thành thật tốt môn thi cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay.

»Tin tức liên quan: